1)     "Техно-Йота 2001" ЕООД стартира проект за подобряване на производствения си капацитет


2)      Техно-Йота 2001" ЕООД по ДБФП BG16RFOP002-2.001-1064-C01, документация за провеждане на процедура за избор на изпълнител чрез публична покана, с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Абкант преса

Обособена позиция 2: Лазерна машина с възможност за обработка на тръби"  

Определен е мин.7 (седем) дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17,00 ч. на 12.07.2016 г.

3)     Отговор на искане за пояснение

4)      В изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.001-1064-C01 от Техно-Йота 2001 ЕООД по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020, е одобрена от Управляващият орган представената документация относно сключване на договори с класираните на първо място кандидати след проведена процедура "Избор с публична покана" с предмет: "Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване по:

Обособена позиция 1: Абкант преса, класираният на първо място кандидат и определен за доставчик на оборудването е "Пи Джи Сървисиз" ЕООД;

Обособена позиция 2:Лазерна машина с възможност за обработка на тръби, класираният на първо място кандидат и определен за доставчик на оборудването е "Трумпф Хунгари Кфт".

 
Документация: 

1. Публична покана (Приложение 3.2.)  

2. Изисквания оферти (Приложение 3.3.)

3. Образец на оферта (Приложение 3.4.)

4. Методика за оценка на офертите по Обособена позиция 1 (Приложение 3.6.)

5. Методика за оценка на офертите по Обособена позиция 2 (Приложение 3.6.)

6. Декларация ЗУСЕСИФ (Приложение 3.7.)

7. Проект на договор за доставка по Обособена позиция 1

8. Проект на договор за доставка по Обособена позиция 2

9. Техническа спецификация

10. Декларация за валидност